WE ARE CLOSED FOR HOLIDAYS BETWEEN JULY 30 TO AUGUST 14, LAST DAY WE SHIP ORDERS ARE MONDAY JULY 29 BEFORE 12.00 CET!
ALL ORDERS MADE DURING THIS PERIOD WILL BE SHIPPED THURSDAY AUGUST 15!

Reviews

Algemene voorwaarden

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

ONZE PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR ONDERZOEK, VERDERE PRODUCTIE OF AROMATHERAPIE. ZE ZIJN NIET BEDOELD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE IN WELKE VORM DAN OOK.

Alle gebruikers van deze site gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij je om deze site niet te gebruiken.

Het gebruik van kratombird.nl is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden en het bestellen van producten is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Dit betekent dat wanneer je deze website bezoekt of op deze site winkelt, je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Door bij kratombird.nl te bestellen, verklaren kopers daarbij dat ze achttien (18) jaar of ouder zijn en akkoord gaan met onze Algemene Voorwaarden in HET GEHEEL, inclusief, maar niet beperkt tot, de ’Gebruiksvoorwaarden’ die hierin worden gespecificeerd.

De informatie en de goederen op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor niet-consumptieve herbarium exemplaren, verzameling, legitiem onderzoek, educatieve, kaarsen maken, zeep maken en/of sierdoeleinden. Al onze goederen worden verkocht ‘zoals ze zijn’ voor bulk botanische ingrediënten/materiaal en worden niet geleverd met claims of aanwijzingen. GEEN van onze goederen zijn bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing, preventie of verlichting van een ziekte of een medische aandoening.

ONZE PRODUCTEN ZIJN NIET GOEDGEKEURD VOOR INTERN OF EXTERN GEBRUIK OF VOOR DE BEHANDELING VAN MEDISCH GERELATEERDE AANDOENINGEN.

Informatie verstrekt door kratombird.nl op deze website of via persoonlijke correspondentie met geassocieerde partijen, mag NOOIT worden opgevat als het goedkeuren, adviseren of toestaan van de interne of externe consumptie van enig product dat op deze site wordt verkocht. Geen enkele informatie over producten van ELKE bron, inclusief derde partijen zoals Wikipedia of Reddit, mag bedoeld zijn als aanvulling op - of vervanging van de aanwijzingen of het advies van je arts of een gezondheidswerker – noch mag het een reden zijn om onze Algemene Voorwaarden, wetten of overheidsvoorschriften, die wij altijd volledig handhaven, te negeren.

Houd rekening met open source-informatie die niet is geëvalueerd door The Food Directorate, the Natural Health Products Directorate, the Therapeutic Products Directorate of een andere relevante overheidsinstantie.

Doorverkoop voor doeleinden van menselijke consumptie en therapeutisch gebruik op welke manier dan ook is door ons UITDRUKKELIJK VERBODEN, naast de wetten die dergelijke activiteiten regelen. SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDE VORMT EEN REDEN VOOR ONMIDDELLIJKE BEINDIGING VAN ACCOUNTS EN BESTELLINGEN en kan bovendien de respectieve wetgeving schenden door toepasselijke wetten of overheidsvoorschriften in je rechtsgebied. Nogmaals, we behouden ons het recht voor om naar eigen bepaling accounts en bestellingen te annuleren waarvan wordt vermoed dat ze in strijd zijn met deze voorwaarde.

Kratombird.nl, de eigenaren, functionarissen, gelieerde ondernemingen, medewerkers en werknemers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de koper of enig andere partij voor gevolgen of schade die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verkochte producten en informatie gepresenteerd op deze website, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele schade, gevolgschade of strafbare schade. Kratombird.nl, zijn eigenaren, functionarissen, gelieerde ondernemingen, medewerkers en werknemers kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen en schade die voortvloeit uit het misbruik van producten veroorzaakt door het schenden van onze Algemene Voorwaarden en je lokale wetten.

Informatie verkregen van kratombird.nl, de eigenaren, functionarissen, gelieerde ondernemingen en werknemers zijn uitsluitend bedoeld voor educatief of informatief gebruik en mogen nooit worden opgevat als reclame voor, pleiten voor, promoten of adviseren van gedrag of acties die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, waaronder misbruik van producten verkregen op deze website of die van een externe bron. Evenmin mag informatie uit een andere bron het misbruik van onze producten rechtvaardigen.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Kratombird.nl is niet verantwoordelijk voor het informeren van relevante partijen over eventuele wijzigingen, die op deze pagina zijn geplaatst.

Auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief onder Europese en internationale auteursrechtwetten en is eigendom van kratombird.nl. Het collectieve werk omvat werken die in licentie aan kratombird.nl zijn gegeven. Copyright 2020, Kratombird, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 

Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af te drukken met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij kratombird.nl of het kopen van producten van Kratombird.nl. Je mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site alleen voor je eigen niet-commercieel gebruik weergeven en, behoudens uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, downloaden of afdrukken of om een bestelling bij kratombird.nl te plaatsen of om producten van kratombird.nl te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de content van deze site is strikt verboden, tenzij toegestaan door kratombird.nl. Je stemt er verder mee in om geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van het materiaal dat van de site is gedownload. 

Barion bankkaart

Online betalingen met een bankkaart worden uitgevoerd via Barion Payment Inc.. De verkoper krijgt en bewaart geen bankkaartgegevens. Barion Payment Inc., de aanbieder van deze dienst, is een instelling onder het gezag van de Centrale Bank van Hongarije, het licentienummer is: H-EN-I-1064/2013.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van kratombird.nl, die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van kratombird.nl

Garantie disclaimer

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd ’zoals ze zijn’ en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijst kratombird.nl alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schendig. Kratombird.nl verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Kratombird.nl geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van correctheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige provincies staan mogelijk geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, in welk geval de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn. Sommige provincies staan mogelijk geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, in welk geval de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn. 

Beperking van de aansprakelijkheid

Kratombird.nl is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen op deze site of de prestaties van de producten te gebruiken, zelfs als kratombird.nl op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toepasselijke wetgeving staat de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op jou van toepassing. 

Typografische fouten

In het geval dat de content van de website onjuiste informatie bevat of een product van kratombird.nl product tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van typografische fouten of een fout in de prijsinformatie, heeft Kratombird.nl het recht om bestellingen voor producten die tegen de onjuiste prijs zijn geplaatst, te weigeren of te annuleren. Kratombird.nl heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en je creditcard is belast. Als je creditcard al is belast voor de aankoop en je bestelling wordt geannuleerd, zal kratombird.nl onmiddellijk een terugbetaling van het bedrag op je creditcardrekening doen. 

Beëindiging van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn op jou van toepassing wanneer je de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze Algemene Voorwaarden of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving door kratombird.nl worden beëindigd. De bepalingen met betrekking tot de auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diversen, blijven ook na beëindiging van kracht. 

Merk op

Kratombird.nl kan je een kennisgeving bezorgen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier op het adres dat je aan kratombird.nl hebt opgegeven.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het is verboden zich voor te doen als anderen, waaronder als kratombird.nl of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers van de site. Je mag via de site geen content uploaden, distribueren of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, in strijd is met de rechten van een partij of die op een andere manier aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. Je mag geen commerciële content op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen een beroep te doen op - of lid te worden van - een andere commerciële online service of andere organisatie. 

Disclaimer deelname

Kratombird.nl kan niet alle berichten en materialen beoordelen, die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de content van deze berichten en materialen. Je erkent dat door jou de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde content op de site te bekijken en te verspreiden, kratombird.nl slechts fungeert als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot content of activiteiten op de site. Kratombird.nl behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het oordeelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor kratombird.nl naar eigen goeddunken. 

Vrijwaring

Je stemt ermee in kratombird.nl, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de ‘Serviceproviders’) te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke vergoedingen voor advocaten, als gevolg van enige schending van deze Algemene Voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot je account of aankoop van onze website (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door jou of een andere persoon die toegang heeft tot de site via je internetaccount.

Terugbetaling

Wil je je aankoop annuleren? Geen probleem. Bij Kratom Bird kun je altijd contact met ons opnemen en je bestelling annuleren en direct je geld terugkrijgen. Maar in het geval van een reeds verzonden bestelling, kan elk ongeopend product binnen 30 dagen na de verzenddatum aan ons worden geretourneerd voor winkeltegoed van gelijke waarde. Artikelen moeten in onbeschadigde en ongeschonden staat worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor de verzendkosten en het volgen van het geretourneerde product.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan kratombird.nl linken naar sites, die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij kratombird.nl heeft kratombird.nl geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal onafhankelijk van kratombird.nl aparte praktijken voor privacy- en gegevensverzameling hebben. Deze gelinkte sites zijn alleen voor je gemak en daarom bezoek je ze op eigen risico. Desalniettemin probeert kratombird.nl de integriteit van zijn website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt daarom om feedback, niet alleen op zijn eigen site, maar ook op sites waarnaar hij naar linkt (ook als een specifieke link niet werkt).

Nothing Nothing


SEK is Now Our Standard Currency for Payments

Please be aware that we have discontinued our partnership with PayU and have now partnered with Viva Wallet for all our payment processing needs. However, it's important to note that Viva Wallet processes payments in Swedish Krona (SEK). We understand this change from Euro to SEK might be significant for our customers. To assist with this transition, our website will continue to display prices in Euros to provide a clear reference for the exchange rate between SEK and Euro. During the checkout process, please note that the total amount will be presented in SEK, and the final charge will be made in SEK.